REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Na wystawie obowiązują następujące zasady:

 • Regulamin dotyczy wystawy pod tytułem „TITANIC – PRAWDZIWA HISTORIA”, organizowanej w Krakowie w budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 28; 30-302 Kraków od 9 lutego 2018, zwanej dalej „Wystawą
 • Organizatorem wystawy jest JVS GROUP S.R.O. w Ostravie, pod adresem: 708 00 Ostrava Poruba, ul. Slavikova 1744/22, zwana dalej „Organizatorem
 • Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej wystawatitanic.pl
 • Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej, poniżej 16’tego roku życia możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej. Pracownik wystawy może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
 • Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na określoną w jego treści datę i godzinę wejścia. Jednak Zwiedzający z biletem wystawionym na jedną godzinę wcześniej lub później może wejść na teren Wystawy, jeśli bieżąca frekwencja na to pozwala.
 • Pracownicy Wystawy mają prawo do wstrzymania wejścia na Wystawę, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających. W takiej sytuacji Zwiedzający może poczekać na możliwość wejścia na Wystawę lub wymienić bilet wstępu w kasie na inną godzinę/datę.
 • Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 • Zwiedzający zobowiązany jest zachować okazany bilet, aż do momentu opuszczenia Wystawy.
 • Na terenie wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania sprzętem z wymienną optyką, z flashem oraz nagrywania w jakiejkolwiek formie. Uprawnionymi do robienia zdjęć są wyłącznie osoby akredytowane przez Organizatora, legitymujące się wydanym przez niego specjalnym identyfikatorem.​ Istnieje możliwość robienia pamiątkowych zdjęć na prywatny użytek, mogą one być jedna wykonywane tylko telefonem bez lampy błyskowej i w sposób nie przeszkadzający innym osobom w zwiedzaniu. Zdjęcia na użytek prywatny nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 • Zwiedzający mają obowiązek pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, torebek, plecaków i innych bagaży, za wyjątkiem torebek podręcznych o wymiarach max. 30cmx40cm.
 • Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, pracownicy wystawy mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a także żądania opuszczenia przez nią Wystawy w uzasadnionych przypadkach.
 • Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy. During the tour, follow the comments and recommendations of Exhibition employees.
 • Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Wystawy.
 • Tematyka i specyfika Wystawy mogą wywołać różne emocje lub reakcję psychosomatyczne. Wstęp na teren Wystawy następuje na własną odpowiedzialność zwiedzającego lub odpowiedzialność jego opiekuna prawnego. Zwiedzający w każdej chwili ma prawo opuścić Wystawę, bez prawa powrotu na podstawie tego samego biletu.
 • Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów marketingowych Organizatora.
 • Zwiedzający Wystawę wyraża zgodę na to, że fotografie, filmy lub nagrania z jego wizerunkiem mogą być użyte bez zapłaty.
 • Na teren Wystawy nie będą wpuszczani Zwiedzający z jedzeniem oraz napojami niezabezpieczonymi szczelną nakrętką.
 • Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania posiłków i napojów.
 • Na teren Wystawy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • Na wystawę nie zostaną wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy innych substancji odurzających.
 • Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone.
 • Organizator Wystawy ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy i niedostosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem bądź poleceń porządkowych pracowników Wystawy.
 • W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, pracownicy Wystawy mają prawo do wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym lub zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia.
 • Zwiedzający Wystawę przyjmuje do wiadomości, że eksponaty oraz wyposażenie Wystawy stanowią mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, lub mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 Kodeksu karnego, wobec czego ich uszkodzenie, zniszczenie lub zabór wiążą się z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowanie pieniężne) i zaostrzoną odpowiedzialnością karną sprawcy, przewidzianą za wyrządzenie znacznej szkody lub szkody w wielkich rozmiarach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia wystawy w wybrane dni lub w ogóle, o czym poinformuje na stronie wystawatitanic.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Osoby, które zakupiły bilety na te dni, mogą je zwrócić w miejscu ich zakupu.
 • Bilet ulgowy obowiązuje do 26 r.ż.

Prosimy wszystkich odwiedzających o kulturalne i ciche zachowanie oraz nieprzeszkadzanie innym odwiedzającym.

×